Ανακοίνωση του ΣΕΠΗΔ για την κατάθεση στη βουλή του νομοσχεδίου «Δημιουργίας Νέας Καθετοποιημένης Εταιρίας Ηλεκτρικής Ενέργειας»

4/4/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

LOGO SEPID1Η κυβέρνηση με την κατάθεση στη βουλή του νομοσχεδίου «Δημιουργίας Νέας Καθετοποιημένης Εταιρίας Ηλεκτρικής Ενέργειας»  προχώρησε άλλο ένα βήμα στην υλοποίηση του  σχεδίου «Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού», που έχει εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο με την πράξη 15 (ΦΕΚ 168, 24.7.2013).

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε αλλά και ο νόμος 4237/2014 «Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις» στην πραγματικότητα κωδικοποιούν και αποσαφηνίζουν εγκεκριμένες αποφάσεις της κυβέρνησης. Όμως το εγκεκριμένο σχέδιο Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης είναι αυτό το οποίο καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι για την κυβέρνηση αποτελεί  αυτοσκοπό η εκχώρηση κάθε δημόσιας επιχείρησης στρατηγικής σημασίας, κάθε δημόσιας επιχείρησης παραγωγής αγαθών απαραιτήτων για την επιβίωση του λαού και κάθε πλουτοπαραγωγικής πηγής της χώρας.

Συγκεκριμένα:

1ο.      Είναι χαρακτηριστικό ότι πουθενά δεν αναφέρεται η φράση «Δημόσιο Συμφέρον», φράση που αναφέρεται στον Ιδρυτικό Νόμο της ΔΕΗ (1468/1950) και επίσης, πουθενά δεν αναφέρεται η ανάγκη των πολιτών για άμεση και φθηνή πρόσβαση στο αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας, όταν ο Ιδρυτικός Νόμος της ΔΕΗ προέβλεπε την παροχή του αγαθού στην «ευθυνοτέρα δυνατή τιμή».

2ο.      Οι συντάκτες του σχεδίου – πάνω στο οποίο βασίστηκε το νομοσχέδιο περί «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» που κατατέθηκε στη Βουλή – δεν θεωρούν ότι ο στόχος πρέπει να είναι η εξασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών, η εξασφάλιση του αγαθού, η εξασφάλιση της ίδιας της χώρας, αλλά στόχος είναι η αποκρατικοποίηση και η απελευθέρωση της αγοράς.

«Οι μεταρρυθμίσεις που προτείνονται παρακάτω συνιστούν πλήρες σχέδιο για την αναδιοργάνωση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ») με στόχο την προετοιμασία της εταιρείας για αποκρατικοποίηση, αλλά και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την πλήρη πλέον απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού».

3ο.  Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ ακόμα και στις ΗΠΑ, τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ανήκουν στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και μάλιστα είναι υπό τη διαχείριση του υπουργείου Άμυνας, στη χώρα μας δεν λαμβάνεται ούτε καν μέριμνα για την διασφάλιση της χώρας, αφού αντιμετωπίζει τα δίκτυα ως μία οποιαδήποτε δραστηριότητα.

«Οι μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν τρεις βασικές ενότητες:

• Ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του Διαχειριστή Συστήματος ΑΔΜΗΕ.

• Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού (προβλέποντας λεπτομερώς τη διαδικασία πώλησής της).

• Αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ.»

4ο.  Ο κάθε υποψήφιος αγοραστής, των προς πώληση εταιριών, θα αποκτήσει οικονομικά και τεχνικά στοιχεία 7,5 εκατομμυρίων νοικοκυριών, καταστημάτων, βιομηχανιών, ακόμα και στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον γίνεται κάτοχος του συνόλου των στοιχείων που βρίσκονται διασκορπισμένα στους κατά τόπους δήμους, για όλα τα ακίνητα της χώρας. Το πόσο σημαντικό είναι αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε αν θυμηθούμε ότι ακόμα και το ΕΕΤΗΔΕ στηρίχτηκε στα στοιχεία που διέθετε η ΔΕΗ και όχι στα στοιχεία που διέθετε το επίσημο κράτος.

«γ) Στάδιο εκτέλεσης της συναλλαγής με εκτιμώμενη διάρκεια περί τους 7 μήνες (Ιούλιος 2014 – Φεβρουάριος 2015). Σε αυτό το στάδιο, οι επενδυτές που θα προεπιλέγουν μετά την αξιολόγηση του προηγούμενου σταδίου, θα έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες με σκοπό τη διενέργεια οικονομικού, νομικού και τεχνικού ελέγχου (διαδικασία data−room)».

5ο.  Φυσικά το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή είναι εναρμονισμένο στο πνεύμα του σχεδίου. Είναι εμφανές ότι ο νομοθέτης για το μόνο που ενδιαφέρεται είναι η προστασία των υποψήφιων αγοραστών και το πράττει:

1ο.   αναστέλλοντας εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στη ΔΕΗ, τα οποία έχουν ορισθεί ακόμα και με νόμους,

«Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού στη νέα εταιρία γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθμισης Νόμου, Κανονισμού, Διαιτητικής Απόφασης, διοικητικής πράξης, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας»

2ο.   αφαιρώντας το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές, δικαίωμα το οποίο ορίζεται στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 832, 9 Απριλίου 2013),

«Η μεταβίβαση των ανωτέρω συμβάσεων προμήθειας στη νέα εταιρία επέρχεται άνευ συγκατάθεσης των πελατών της ΔΕΗ Α.Ε., κατ’ απόκλιση των προβλεπομένων στο άρθρο 23 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας»

3ο.   δεσμεύοντας τους καταναλωτές να παραμείνουν στη νέα εταιρεία  αναστέλλοντας κάθε δικαίωμα που έχουν ως καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και ορίζεται στους νόμους 2773/1999 και 4001/2011,

«Οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εισφέρονται στη νέα εταιρεία δεν λύονται μονομερώς από τα μέρη πριν από την παρέλευση τετραμήνου από την ολοκλήρωση της απόσχισης»

4ο.   δεσμεύοντας την ΔΕΗ (και μόνο στη ΔΕΗ) να μην λειτουργήσει, ούτε καν μέσα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού,

«Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου, η Δ.Ε.Η. Α.Ε. υποχρεούται για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ολοκλήρωση της απόσχισης να απέχει από κάθε μορφής επιθετική εμπορική πρακτική με σκοπό την επαναπροσέλκυση των πελατών, οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των οποίων εισφέρθηκαν στη νέα εταιρία»

5ο.   επιτρέποντας απεριόριστη πρόσβαση στα δεδομένα της επιχείρησης.

«Επιτρέπεται η πάσης φύσεως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΔΕΗ ΑΕ άνευ συγκαταθέσεως του υποκειμένου των δεδομένων, κατά το μέτρο που η συγκεκριμένη επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης απόσχισης»

Έτσι λοιπόν ο νομοθέτης προδιαγράφει την δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων αγοραστών στα δεδομένα της ΔΕΗ,  με τον ίδιο τρόπο που συναντάμε σε πωλήσεις ιδιωτικών εταιριών. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν λαμβάνει καν υπόψη του ότι πρόκειται για μία Δημόσια Επιχείρηση, ότι τα δεδομένα που κατέχει η συγκεκριμένη επιχείρηση έχουν σημασία για την ασφάλεια της χώρας, ότι μέσα στα δεδομένα υπάρχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πολιτών και ότι υπάρχουν δεδομένα ευπαθών κοινωνικών ομάδων (αναπήρων, ατόμων με προβλήματα υγείας, οικονομικά ασθενών οικογενειών και γενικά όσων υπάγονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο).

Τελικά, με βάση αυτά που προβλέπονται στο νομοσχέδιο, τα εμπιστευτικά τεχνικά και οικονομικά στοιχεία μπορούν να γίνουν γνωστά σε όλους τους ενδιαφερόμενους αγοραστές και στους μόνους που αποκλείεται η πρόσβαση είναι οι πολίτες και ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Δηλαδή οι αγοραστές θα μπορούν να εκτιμήσουν την αξία αυτού που αγοράζουν, αλλά δεν θα μπορούν να το εκτιμήσουν οι πολίτες – ιδιοκτήτες, αφού δεν θα γνωρίζουν – ακόμα και με οικονομικούς όρους – αν τουλάχιστον είναι εύλογο το τίμημα της πώλησης.

ΣΕΠΗΔ

About ΣΕΠΗΔ

Σύλλογος Ειδικευμένου Προσωπικού Ηλεκτρονικών Διερευνητών ΔΕΗ
This entry was posted in Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink.